CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG (trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ)

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 61
100%

 

Tên thủ tục: CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG (trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ)
Lĩnh vực: XÂY DỰNG (KTHT)
Lệ phí:
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Quy trình thủ tục: 1. Sau khi có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền, chủ đầu tư xây dựng công trình thiết yếu phải: a) Hoàn chỉnh hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng theo văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; b) Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế xây dựng công trình theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình; c) Phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng công trình theo quy định hiện hành; d) Gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, cụ thể như sau: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trên hệ thống đường huyện, đường đô thị được phân cấp quản lý tại khoản 3 Điều 7 của Quy định này. 2. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục được quy định tại Điều 29 của Quy định này.
Thành phần nhận hồ sơ: 3. Hồ sơ đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình bản chính (theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này); - Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của chủ đầu tư); - 02 (hai) bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ:
Các biểu mẫu (download):

CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(13/12/2022 12:56 SA)

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(13/12/2022 12:55 SA)

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.(13/12/2022 12:55 SA)

51 người đang online
°