Huyện ủy

100%

 

HUYỆN ỦY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Ngọc Đương

Bí thư Huyện ủy

02593625040

2

Vũ Thị Thùy Trang

Phó Bí thư

02593625 046

3

Phạm Trọng Hùng

Phó Bí thư

02593625 029

4

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

0909979055

5

Nguyễn Đăng Quang

Phó Chánh Văn phòng

0259 3625 343

6

Đậu Thị Tân

Phó Chánh Văn phòng

0382615119

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

0909979055

2

Nguyễn Đăng Quang

Phó Chánh Văn phòng

0259 3625 343

3

Đậu Thị Tân

Phó Chánh Văn phòng

0382615119

CÁC BAN ĐẢNG

BAN TUYÊN  GIÁO HUYỆN ỦY

1

Ngô Thời Vụ

Trưởng ban

0984942401

2

Nguyễn Duy Liên

Phó Trưởng ban

0917445778

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Trưởng ban

0938367317

2

Nguyễn Văn Long

Phó ban

0901235469

BAN DÂN DÂN HUYỆN ỦY

1

Lữ Phụng Trường

Trưởng ban

0949966718

2

Phạm Thị Lụm

Phó ban

0915715469.

ỦY BAN KIỂM TRA

1

Trần Bá Hòa

Chủ nhiệm

0259 3625 347

2

Phạm Duy Khương

Phó Chủ nhiệm

0909957577

3 Đường Sỹ Nguyên Ủy viên UBKT 0946 071790

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

Ngô Thời Vụ

Giám đốc

00984942401

 

2

Phạm Xuân Tăng

Phó Giám đốc

0389521896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 người đang online
°