Huyện ủy

100%

HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Dâng Tuyển

Bí thư Huyện ủy

2

Nguyễn Văn Mười

Phó Bí thư

3

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

4

Đậu Thị Tân

Phó CVP Huyện ủy

5 Nguyễn Đăng Quang Phó CVP Huyện ủy

CÁC BAN ĐẢNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

BAN TUYÊN  GIÁO HUYỆN ỦY

1

Trần Bá Hòa

Trưởng ban

2

Nguyễn Duy Liên

Phó Trưởng ban

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1

Ngô Thời Vụ

Trưởng ban

2

Nguyễn Tiến Hưng

Phó ban

BAN DÂN DÂN HUYỆN ỦY

1

Lữ Phụng Trường

Trưởng ban

2

Phạm Thị Lụm

Phó ban

3

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA

1

Trần Bá Hòa

Chủ nhiệm

2

Phạm Duy Khương

Phó Chủ nhiệm

3

   

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

Dương Thanh Trí

Giám đốc

2

Phạm Xuân Tăng

Phó Giám đốc

25 người đang online
°