Đơn vị hành chính

100%

Huyện Thuận Bắc có 06 xã/31 thôn, gồm:

+ Lợi Hải (06 thôn): Ấn Đạt, Bà Râu 1, Bà Râu 2, Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Suối Đá. 

+ Công Hải (08 thôn): Suối Giếng, Suối Vang, Hiệp Kiết, Kà Rôm, Bình Tiên, Xóm Đèn, Ba Hồ, Giác Lang.

+ Bắc Phong (03 thôn): Ba Tháp, Mỹ Nhơn, Gò Sạn.

+ Bắc Sơn (04 thôn): Láng Me, Bỉnh Nghĩa, Xóm Bằng, Xóm Bằng 2.

+ Phước Kháng (05 thôn): Đá Mài Trên, Đá Mài Dưới, Đá Liệt, Cầu Đá, Suối Le.

+ Phước Chiến (05 thôn): Đầu Suối A, Đầu Suối B, Tập Lá, Động Thông, Ma Trai.

- Có 03 xã đặc biệt khó khăn gồm: Bắc Sơn, Phước Kháng, Phước Chiến.

44 người đang online
°