Hội đồng nhân dân

100%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Xuân Linh

Phó chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó Ban pháp chế

3

Katơr Thị Biệt

Phó Ban KTXH

4

Taing Thị Nga

Phó Ban Dân tộc

18 người đang online
°