2 người đang online
°
 • 1. Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách huyện Thuận Bắc năm 2020. 2. Thẩm tra quyết toán NSNN huyện Thuận Bắc năm 2019

 • - Kế hoạch số 13/KH/UBND, ngày 13/01/2020 về phát động phong trào th đua cải cách hành chính huyện Thuận Bắc năm 2020. - Báo cáo 388/BC-UBND, ngày 09/12/2020 về công tác CCHC năm 2020 và phương...

 • 1. Quyết định 02 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021. 3. Quyết định giao biên chế cơ quan hành chính. 5. Quyết định giao biên chế Giáo dục

 • 2.Kế hoạch số 03 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 4. Quyết định số 27 về công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020

 • .2. Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 4. Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quya3n lý và sử dụng tài sản thực hiện chế độ tự chủ năm 2020. 6. Quyết định công...

 • 1. Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND huyện về phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2020. 2. Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện về tình hình thực hiện công...

 • THANH TRA HUYỆN/ BÁO CÁO PCTN QUÝ I.pdf 2. BC 6 tháng đầu năm 2019 4.

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA 2019Kèm file

 • PHÒNG NỘI VỤ CÔNG KHAIQuyết định biên chế TTGDTXNN 2. QĐ biên chế CQHC 4. i

 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG KHAICông khai dự toán NSNN 2020 2.

 • PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNGcông khai KH sử dụng đấ 2. Công khai dự toán NS 2020 4.

 • UBND XÃ BẮC PHONG CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNGQuyết định công bố dự toán NS 2. Dự toán NS 2019 4.

 • VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG:Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lảng phí 2.  QĐ bổ dung dự toán chi NS 2020 4. Công khai ứng dự toán NS 2020 6. Điều chỉnh dự toán chi NSNN 2 8....

 • UBND XÃ PHƯỚC KHÁNG CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNGCông bố dự toán NS 2. Thu NS xã 4. Dự toán chi đầu t 6.

 • UBND XÃ CÔNG HẢI CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNGCông khai dự toán NS     2. Các văn bản khác

1 2