Ủy Ban Nhân Dân

100%

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1

Phạm Trọng Hùng

Chủ tịch UBND huyện

02593625026

2

Trần Ngọc Bình

PCT UBND huyện

02593625029

3

Lê Quang Dũng

Trưởng Công an huyện

0933 978 778

4

Lê Quân Sơn

Chỉ huy trưởng

0919 577719

 

22 người đang online
°