18 người đang online
°

Khối Mặt trận - Đoàn thể

100%

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

1

Trần Minh Hùng

Chánh VP.HĐND-UBND

2

Võ Thị Mỹ Hòa

Phó chánh VP.HĐND-UBND

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Châu Quốc Cường

 Trưởng phòng

2

Bùi Anh Thư

Phó Trưởng phòng

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Trần Kim Tiên

Trưởng phòng

2

 

Phó Trưởng phòng

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Phạm Hữu Đức

Trưởng phòng

     
     

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nguyễn Châu Cảnh

Trưởng phòng

     

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Huỳnh Ngọc Ngân

Trưởng phòng

2 Lê Thanh Hùng Phó Trưởng phòng

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Trần Công Long

Trưởng phòng

2

Phạm Văn Luyện

Phó Trưởng phòng

3

Lê Vương

Phó Trưởng phòng

PHÒNG NỘI VỤ

1

Nguyễn Xuân Hoàng Trưởng phòng
2 Huỳnh Thị Ngọc Dương Phó Trưởng phòng

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Minh Trực

Trưởng phòng

THANH TRA HUYỆN

1

Đỗ Nguyên Hải Đăng

Chánh Thanh tra

2

Phạm Thị Xuân Nữ

Phó Chánh Thanh tra

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Trần Thị Thu Hương

Trưởng phòng

2

Mai Thị Hồng Hoa

Phó phòng