STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Góp ý SL Góp ý
1 LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023

01/03/2023 31/03/2023 Góp ý 0
STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 27/06/2021 26/11/2021 0
14 người đang online
°