Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 65
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
Lĩnh vực: Đất đai
Lệ phí: (a) Phí đăng ký biến động về QSDĐ: - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã: + Mức độ khó khăn 1: 300.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 310.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 320.000 đồng/giấy. - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Giao trả kết quả cấp huyện: + Mức độ khó khăn 1: 400.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 460.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 520.000 đồng/giấy. (b) Lệ phí đăng ký biến động đất đai: + Tại các phường: 15.000 đồng/giấy; + Tại các xã, thị trấn còn lại: 7.500 đồng/giấy. (Đối tượng được miễn lệ phí: Hộ nghèo, người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: - Chuyển đổi đất nông nghiệp đơn lẻ: 08 ngày làm việc; - Chuyển đổi đất nông nghiệp đồng loạt cho nghiều người theo chủ trương “dồn điền đổi thửa”: 50 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Quy trình thủ tục: a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã: * Trường hợp chuyển đổi đơn lẻ: - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai thông qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: 01 ngày làm việc; - Trong thời gian 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc, sau đây: + Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; + Xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; dự thảo Giấy chứng nhận; + Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất chuyển đổi; - Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi Giấy chứng nhận đối với thửa đất nhận chuyển đổi cho các hộ gia đình, cá nhân; Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Trao Giấy chứng nhận cho Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người sử dụng đất: 01 ngày làm việc. * Trường hợp thực hiện chuyển đổi đồng loạt theo chủ trương “dồn điền đổi thửa”, Trước khi thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan liên quan phải thực hiện xong các bước sau: - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thoả thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. - Ủy ban nhân dân cấp xã lập Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt. - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính. - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp xã. Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai thông qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện; - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: + Dự thảo Giấy chứng nhận; Xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; + Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; + Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; - Gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. * Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi. Việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau: + Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; + Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để quản lý. b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: * Trường hợp chuyển đổi đơn lẻ: - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai: 01 ngày làm việc; - Trong thời gian 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: + Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; + Xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; dự thảo Giấy chứng nhận; + Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất chuyển đổi; - Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi Giấy chứng nhận đối với thửa đất nhận chuyển đổi cho các hộ gia đình, cá nhân; Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Trao Giấy chứng nhận cho Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để trả cho người sử dụng đất: 01 ngày làm việc. * Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi. Việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau: + Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; + Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để quản lý.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp đơn lẻ, gồm: 1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 4. Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 5. Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi chuyển đổi. b) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp thực hiện chuyển đổi đồng loạt do “dồn điền đổi thửa”, bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia ðình, cá nhân; 2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng; 3. Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 4. Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt; 5. Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có). c) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

ển đổi QSDĐ đất nông nghiệp.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang...(13/12/2022 12:27 SA)

9 người đang online
°