Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 68
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền
Lĩnh vực: Đất đai
Lệ phí: a) Phí đăng ký biến động về QSDĐ: - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã: + Mức độ khó khăn 1: 300.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 310.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 320.000 đồng/giấy. - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Giao trả kết quả cấp huyện: + Mức độ khó khăn 1: 400.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 460.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 520.000 đồng/giấy. (b) Lệ phí đăng ký biến động đất đai: + Tại các phường: 15.000 đồng/giấy; + Tại các xã, thị trấn còn lại: 7.500 đồng/giấy. (Đối tượng được miễn lệ phí: Hộ nghèo, người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: Thời gian tiếp nhận: tất cả các ngày làm việc Thời gian giải quyết: 23 ngày làm việc Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Quy trình thủ tục: Gồm 02 giai đoạn. a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ, ghi Phiếu Tiếp nhận và trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai (qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện). * Giai đoạn 1: 20 ngày làm việc (Kể từ khi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển thông tin cho cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính). - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất: 01 ngày làm việc; - Trong thời gian 08 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây: + Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất; + Chuẩn bị hồ sơ địa chính chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định - Trong thời gian 05 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; - Ủy ban nhân dân huyện ký duyệt quyết định: 05 ngày làm việc; - Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đồng thời thực hiện các công việc sau: + Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo Hợp đồng thuê đất (trong trường hợp thuê đất); + Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (trong trường hợp giao đất có thu tiền, và thuê đất trả tiền một lần) hoặc xác định đơn giá thuê đất đất (trong trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm). * Giai đoạn 2: 03 ngày làm việc (Kể từ khi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đất đai tiếp nhận chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến khi nhận kết quả): - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tiếp nhận chứng từ do người sử dụng đất nộp chứng minh đã hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, ghi Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đất đai (qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện): 01 ngày làm việc; - Trong thời gian 02 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung công việc sau: + Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất ký hợp đồng thuê đất (nếu có); + Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đất xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển Giấy chứng nhận đã chỉnh lý; Hợp đồng thuê đất (nếu có) cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người nộp hồ sơ. b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: * Giai đoạn 1: 20 ngày làm việc (Kể từ khi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển thông tin cho cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính). - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất: 01 ngày làm việc; - Trong thời gian 08 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây: + Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất; + Chuẩn bị hồ sơ địa chính chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định - Trong thời gian 05 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; - Ủy ban nhân dân huyện ký duyệt quyết định: 05 ngày làm việc; - Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đồng thời thực hiện các công việc sau: + Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo Hợp đồng thuê đất (trong trường hợp thuê đất); + Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất (trong trường hợp giao đất có thu tiền) hoặc xác định đơn giá thuê đất đất (trong trường hợp thuê đất); * Giai đoạn 2: 03 ngày làm việc (Kể từ khi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đất đai tiếp nhận chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc Thông báo đơn giá cho thuê đất của cơ quan Thuế đến khi nhận kết quả): - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận chứng từ do người sử dụng đất nộp chứng minh đã hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, ghi Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đất đai: 01 ngày làm việc; - Trong thời gian 02 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung công việc sau: + Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất ký hợp đồng thuê đất (trong trường hợp thuê đất); + Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đất xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển Giấy chứng nhận đã chỉnh lý; Hợp đồng thuê đất (nếu có) cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để giao trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK); - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; - Hợp đồng thuê đất đã lập; - Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có). - Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất theo Mẫu số 01/LPTB; - Tờ khai tiền sử sụng đất theo Mẫu số 01/TSDĐ (nếu có); b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

ký biến động.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.(13/12/2022 12:29 SA)

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người...(13/12/2022 12:27 SA)

28 người đang online
°