Thủ tục xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 35
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường
Lĩnh vực: Môi trường
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: (07) ngày làm việc
Quy trình thủ tục: * Bước 1: Nộp hồ sơ: - Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thuận Bắc. * Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết (0,5 ngày làm việc): - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu: + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết. + Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định. * Bước 3: Xử lý hồ sơ (9 ngày làm việc): - Trong thời hạn hai (07) ngày làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, lập báo cáo kết quả thẩm tra thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản. - Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, lãnh đạo UBND huyện ký duyệt giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. * Bước 4: Trả kết quả (0,5 ngày làm việc): - Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của UBND huyện liên hệ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân một (01) bản Giấy xác nhận kèm theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã xác nhân cho chủ dự án, chủ cơ sở.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: a) 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40; b) 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40; c) 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).
Thông tin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Bắc. Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

Tham vấn ý kiến cộng động.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục Tham vấn ý kiến cộng đồng(13/12/2022 12:46 SA)

Thủ tục xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản(13/12/2022 12:27 SA)

31 người đang online
°