Thủ tục xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 34
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Lĩnh vực: Môi trường
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: - Tất cả các ngày làm việc - 10 ngày làm việc
Quy trình thủ tục: * Bước 1: Nộp hồ sơ: - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp đề án bảo vệ môi trường đơn giản đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thuận Bắc. * Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết (0,5 ngày làm việc): - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu: + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết. + Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định. * Bước 3: Xử lý hồ sơ (9 ngày làm việc): - Trong thời hạn hai (07) ngày làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, tham mưu trình lãnh đạo UBND huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trường hợp chưa xác nhận, UBND huyện phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.. - Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, lãnh đạo UBND huyện ký duyệt Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. * Bước 4: Trả kết quả (0,5 ngày làm việc): - Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của UBND huyện liên hệ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân một (01) bản Giấy xác nhận kèm theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhân cho chủ dự án, chủ cơ sở.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: - Một (01) văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT; - Ba (03) Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 14a và 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
Thông tin liên hệ:
Các biểu mẫu (download):

rình xac nhan DABVMT.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục Tham vấn ý kiến cộng đồng(13/12/2022 12:46 SA)

Thủ tục xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường(13/12/2022 12:27 SA)

60 người đang online
°