UBND XÃ CÔNG HẢI TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ & MIỀN NÚI NĂM 2023

Đăng ngày 03 - 11 - 2023
Lượt xem: 48
100%

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và các chương trình quốc gia về giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, UBND xã đã thành lập Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2026 và Ban quản lý có nhiệm vụ giúp UBND xã chỉ đạo, điều hành các biện pháp, huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2026 đạt kết quả tốt.

 

Năm 2023, UBND xã được giao vốn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể: đối với dự án giảm nghèo bền vững: Dự án 2 Đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo với kinh phí là 500 triệu đồng (chăn nuôi bò sinh sản) và dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (chăn nuôi bò sinh sản) với kinh phí 336 triệu đồng; đối với chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: dự án hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí 781 triệu đồng ( chăn nuôi bò sinh sản); Sau khi có quyết định phân bổ vốn. UBND xã đã tổ chức mời BQL các thôn, Mặt trận và Các đoàn thể xã họp để triển khai thực hiện đến dân (họp dân) lựa chọn dự án, con giống hỗ trợ, đồng thời phân công các công chức phụ trách tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo đúng theo quy định, kế hoạch. Bên cạnh đó chỉ đạo ngành văn hóa thông tin tăng cường thông báo trên hệ thông loa đài về các văn bản, quy định mới của cấp trên để người dân biết.

Các dự án trên được huyện thẩm định phê duyệt và tổ chức đấu thầu qua mạng và giải ngân vào ngày 29/10/2023, tại Trang trại bò giống ở Xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tham gia buổi cấp phát bò có đại diện cán bộ Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Thú y huyện Thuận Bắc, có đại diện lãnh đạo UBND xã, có các đồng chí là đại diện Mặt trận và các đoàn thể xã, Trưởng BQL các thôn và đặc biệt là có 107 hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo của xã tham gia, bò do chính bà con tự chọn tại trang trại, giống bò cái to, khoẻ với trọng lượng trung bình 160kg/con, trị giá 15 triệu đồng/con.

Chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất vùng kinh tế- xã hội miền núi, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia là một chính sách lớn, quan trọng và cần thiết đối với người nghèo nói chung và người nghèo dân tộc thiểu số nói riêng. Qua triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất đã đạt được một số kết quả nhất định như các nội dung hỗ trợ của Nhà nước được chính quyền địa phương triển khai đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng định mức, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, có sự giám sát của người dân; từ đó tạo niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào thiểu số nghèo tin vào đường lối của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 ước giảm 5,09%, đạt 101,8%/kế hoạch năm, dự án được thực hiện tốt sẽ góp phần cải thiện kinh tế, tăng thu nhập giúp các hộ nghèo, người dân vùng đồng bào DTTS có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT, MÔ HÌNH TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP(10/11/2023 3:09 CH)

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THUẬN BẮC THAM GIA HỘI THI NHÀ NÔNG ĐUA TÀI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023(01/11/2023 5:03 CH)

Thuận Bắc: Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2023 đạt 4.062 ha(26/10/2023 2:30 CH)

UBND XÃ CÔNG HẢI, NÔNG DÂN THU HOẠCH LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2023(15/09/2023 1:46 CH)

UBND XÃ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN THUẬN BẮC BẾ...(14/07/2023 4:39 CH)

57 người đang online
°