HUYỆN THUẬN BẮC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NĂM 2023

Đăng ngày 01 - 02 - 2023
Lượt xem: 41
100%

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng; thông qua đó góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Ngày 05/01/2023, Huyện Thuận Bắc triển khai Kế hoạch số 07/KH-UBND về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn toàn huyện.

 

Để phong trào thi đua cải cách hành chính được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế hoạch đã xác định các nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, về đối tượng thi đua: là tập thể các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân  huyện; tập thể Ủy ban nhân dân các xã. Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thứ hai, về tiêu chí thi đua: kế hoạch của UBND huyện xác định tiêu chí thi đua đối với tập thể và cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đó là:

Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023; thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của huyện và của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại Tốt; kết quả đánh giá, phân loại các phòng ban, đơn vị xếp loại Xuất sắc theo Quyết định 282/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đánh giá, xếp loại hàng năm các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân  cấp huyện; kết quả xếp hạng các chỉ số thành phần trong các Bộ Chỉ số: PAR INDEX, PCI, PAPI đã được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách tăng điểm so với kết quả của năm trước liền kề; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023; tham mưu trực tiếp các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; có sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nêu gương để cán bộ, công chức, viên chức học tập.

Thứ ba, thời gian triển khai: việc tổ chức thi đua trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện được thực hiện  kể từ ngày 05/01/2023 đến trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị và các xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể và các tổ chức xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua cải cách hành chính thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường công tác tuyên truyền, đưa thông tin và nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND xã Lợi Hải, tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng tháng hoạt động thể, dục thể thao(22/03/2023 3:53 CH)

HUYỆN THUẬN BẮC ĐÁNH GIÁ TÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2023(22/03/2023 3:15 CH)

MẶT TRẬN TỔ QUỐC THUẬN BẮC: HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH...(21/03/2023 5:01 CH)

UBND Bắc Sơn khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2023(21/03/2023 4:51 CH)

Đại hội đại biểu Hội Đông y xã Bắc Phong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028(21/03/2023 10:43 SA)

3 người đang online
°