Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023

Căn cứ Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022-2023. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa 3.000 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện đã thực hiện cho vay với dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 209.680 triệu đồng, với 5.150 món vay, tổng số tiền được hỗ trợ lãi suất là trên 3.600 triệu đồng. Theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, số tiền hỗ trợ lãi suất cho vay sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2023, vì vậy những món vay phát sinh sau ngày 31/10/2023 sẽ không được hỗ trợ lãi suất, NHCSXH xin trân trọng thông báo.

Dương Thụy Thùy Dương