TB Kế hoạch đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học trực thuộc UBND huyện, năm học 2023 - 2024