Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại xã Lợi Hải

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-NHCS ngày 30/12/2022 về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2023, ngày 28/8/2023 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Lợi Hải.

 Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành của xã và sự nỗ lực của các tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận như: Doanh số cho vay từ đầu năm: 16.193 triệu đồng; doanh số thu nợ đầu năm: 10.702 triệu đồng; tổng dư nợ đến 28/8/2023 đạt 77.771 triệu đồng/1.562 hộ vay/30 Tổ TK&VV, dư nợ tăng so với cuối năm 2022 là 5.491 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 7,06%, đạt 77% kế hoạch giao (nguồn vốn năm 2023 phân bổ cho xã Lợi Hải là 7.100 triệu đồng). Số tiền huy động tiết kiệm qua Tổ TK&VV 3.287,6 triệu đồng, số hộ tham gia gửi 1.539/1.562 tổng số hộ vay, đạt tỷ lệ 98% số hộ; không có nợ quá hạn; công tác xử lý nợ được kịp thời; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc, NHCSXH tỉnh, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm. Tuy nhiên công tác triển khai huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã được quan tâm chỉ đạo thực hiện, việc tham gia gửi tiền qua tổ TK&VV chưa thường xuyên, chưa đạt theo kế hoạch đề ra, món vay 3 tháng không hoạt động tăng so với đầu năm, lãi tồn trên 113 triệu đồng.

Để tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra của NHCSXH huyện đề nghị UBND xã, các tổ chức Hội nhận ủy thác, tổ TK&VV chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền hộ dân chấp hành tốt nghĩa vụ trong việc vay vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội. Quan tâm tuyên truyền, vận động người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ TK&VV

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, rà soát kiện toàn lại Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động không tốt; quan tâm công tác bình xét cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích; duy trì việc sinh hoạt tổ; tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban với NHCSXH theo định kỳ quy định; nâng cao chất lượng trong các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình. Tiếp tục thực hiện sắp xếp hồ sơ theo hướng dẫn số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023 về việc hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động tổ TK&VV.

3. Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các ngành của xã phối hợp, xử lý những trường hợp bán nhà, bán đất, chuyển hộ khẩu đi sinh sống nơi khác, tránh để lãi tồn đọng và phát sinh nợ quá hạn, đồng thời tập trung xử lý quyết liệt đối với những hộ vay để lãi tồn đọng lớn (món vay 6 tháng, 12 tháng không hoạt động), thông báo rộng rãi trên loa đài và áp dụng các thủ tục hành chính.    

4. Tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH huyện khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn…

5. UBND xã tiếp tục quan tâm, tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo Triển khai thực hiện kế hoạch số 48-KH/HU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

 

Dương Thụy Thùy Nhiên