Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện