KẾ HOẠCH Đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện