TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/3/2023 của UBND huyện Thuận Bắc về việc Diễn tập chiến đấu các xã Bắc Sơn, Bắc Phong, Phước Chiến, Công Hải và công ty TNHH-XD và SX Nam Thành trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023; Nghị quyết số 97-NQ/ĐU ngày 5/5/2023 của Đảng ủy xã Công Hải về nghị quyết lãnh đạo diễn tập chiến đấu xã Công Hải trong khu vực phòng thủ năm 2023 và Quyết định số 665-QĐ/HU ngày 22/3/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023.

     Ngày 17/5/2023, tại Hội trường UBND xã Công Hải, Ban chỉ đạo tổ chức diễn tập huyện Thuận Bắc đã tổ chức tập huấn công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023 cho 02 xã Công Hải và Phước Chiến, đồng chí Lê Quân Sơn, UV BTV huyện uỷ, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Thuận Bắc chủ trì; tại buổi tập huấn các đồng chí trong khung tập 02 xã đã được nghe phổ biến nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã ; qua đó xác định rõ mục đích của công tác diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ là nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”;

     Qua buổi tập huấn, các đồng chí trong khung tập của 02 xã nhận thức rõ việc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 là 01 nội dung hết sức quan trọng để bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng công tác làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; Công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ; đồng thời hướng dẫn việc xây dựng kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương./.

Nguyễn Anh Kiệt