V/v chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc triển khai nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm cán bộ, công chức, viên chức.