Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023