UBND xã Bắc Sơn: 100% thanh niên tuổi 17 trong diện thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đăng ký .

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo công tác Quân sự Quốc phòng địa phương năm 2023 của Đảng ủy xã. Sáng 11/4/2023, Hội đồng NVQS xã Bắc Sơn tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên lứa tổi 17. Tổng số thanh niên tham gia đăng ký là 109 thanh niên. Kết quả có 109/109 thanh niên tuổi 17 đạt 100%. Tổ chức cho thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm nắm chắc về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe… của nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, là cơ sở đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn cho xã giao quân đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện

Huỳnh Đô