QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc