Thuận Bắc: Có 42.736 nguòi tham gia Bảo hiểm xã hội

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội huyện Thuận Bắc. Tính đến 31 /01/2023 , toàn huyện có 42.736 người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,2% (41.295/43.805 người); Thời gian đến, Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm giúp người dân, đơn vị sử dụng lao động hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Trúc Phương