Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tên thủ tục: Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lĩnh vực: Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.
Quy trình thủ tục: - Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định. - Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không miễn nhiệm , phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Thành phần nhận hồ sơ: - Số lượng: 01 bộ - Văn bản nêu rõ lý do miễn nhiệm. - Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị miễn nhiệm.
Thông tin liên hệ: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt -Lợi Hải-Thuận Bắc-Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):