Quyết định 3549/QĐ-UBND ngày 30/11/2021

QUY CHẾ QUẢN LÝ CBCC,VC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG GĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 kèm file

QUY CHẾ QUẢN LÝ CBCC,VC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG GĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
kèm file