Quyết định 4353/QĐ-UBND ngày 13/11/2021

Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất khu TM9 kèm file

Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất khu TM9
kèm file