Quyết định 4352/QĐ-UBND ngày 13/11/2021

Quyết định phê duyệt giá đất  tại khu TTHC huyện Kèm file

Quyết định phê duyệt giá đất  tại khu TTHC huyện
Kèm file