thông báo 54/TB-TTPTQĐ ngày 15/11/2021

Thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất kèm file

Thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
kèm file