THÔNG BÁO SỐ 741a/TB-UBND NGÀY 10/9/2021

- Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Bắc. - Quyết định 433/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Bắc. - Phụ lục kèm theo.

- Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Bắc.
- Quyết định 433/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Bắc.
- Phụ lục kèm theo.