QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Thông báo góp ý quy hoạch sử dụng đất 2. Báo cáo tóm tắt QGSDĐ

1. Thông báo góp ý quy hoạch sử dụng đất
2. Báo cáo tóm tắt QGSDĐ