HUYỆN THUẬN BẮC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NÔNG THỐN MỚI ĐỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2021

Chiều ngày 8/4/2021, Huyện Thuận Bắc tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và xác đinh nhiệm vụ cho công tác xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Phạm Trọng Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Kiêm trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 8/4/2021, Huyện Thuận Bắc tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và xác đinh nhiệm vụ cho công tác xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Phạm Trọng Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Kiêm trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện chủ trì cuộc họp.

     Tính đến ngày 31/3/2021, huyện Thuận Bắc đã tập trung công tác triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2021; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 9/3/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2021; kế hoạch tổng kết 10 thực hiện Nghị Quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và tổng kết 9 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HU của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; triển khai hướng dẫn theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Quy định việc đánh giá, công nhận và công bố xã đạt chuận nông thôn mới vùng nông thôn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020. Qua rà soát số tiêu chí đạt bình quân/xã là 15,17 tiêu chí/xã; trong đó Bắc Phong 19/19 tiêu chí; xã Công Hải 18/19 tiêu chí; Lợi Hải 16/19 tiêu chí; Bắc Sơn 14/19 tiêu chí; xã Phước Kháng 13/19 tiêu chí; Phước Chiến 11/19 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2021 xã Lợi Hải được công nhận xã Nông thôn mới.


                             Đồng chí Phạm Trọng Hùng, phát biểu kết luận cuộc họp

     Kết luận cuộc họp, đồng chí chủ trì yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển với mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế và vừa thực hiện công tác phòng chống dịch. Các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá tất cả các mặt ở 19 tiêu chí, trong đó cần quan tâm đến các tiêu chí  khó như hộ nghèo, thu nhập…, trong đó xác định những tiêu chí cần thực hiện ngay và có sự đầu tư để đạt được kết quả đã đề ra.

Huỳnh Ngọc Ngân