thông báo 381/TB-UBND ngày 23/9/2020

THÔNG BÁO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA CBCC, VC Kèm file phụ lục

THÔNG BÁO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA CBCC, VC
Kèm file
phụ lục