CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 Kèm quyết định bản đồ  điều chỉnh QH Bản đồ KH sử dụng đất

CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
Kèm quyết định
bản đồ  điều chỉnh QH
Bản đồ KH sử dụng đất