BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

 b BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN      DỰ THẢO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020-2024.pdf  B        b

 b BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

     DỰ THẢO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020-2024.pdf

 B       


b