thông báo công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc

thông báo công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc kèm file

thông báo công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc
kèm file