Quyết định 779/QĐ-UBND ngày 8/10/2019

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2019 Kèm file

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2019
Kèm file