thông báo 215/TB-BKTSH ngày 13/9/2019

thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019 kèm file

thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019
kèm file