quyết định 474/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của huyện Thuận Bắc Đính kèm file Kèm bản đồ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của huyện Thuận Bắc
Đính kèm file

Kèm bản đồ