quyết định 460/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Bắc Đính kèm file Kèm bản đồ

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Bắc
Đính kèm file

Kèm bản đồ