HUYỆN ỦY THUẬN BẮC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN , QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XIII) CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC TRONG TOÀN HUYỆN.

Sáng ngày 06/5/2022. Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận, Qui định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục trong toàn huyện.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục huyện Thuận Bắc đã được học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”  và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021  của Bộ Chính trị về những điều  đảng viên không được làm.

Qua đó, nhằm gúp cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục trong huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực;  ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị; gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức Đảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quốc Tuy