THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

       Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH

           Để khách hàng hiểu rõ hơn về chính sách giảm lãi sut cho vay các chương trình tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội xin thông báo một số nội dung như sau:

1. Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất (trừ chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP). Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Đối với khách hàng đã trả hết nợ vay: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì NHCSXH nơi cho vay thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

3. Đối với Biên lai thu lãi đã phát hành tháng 12/2021 vẫn thực hiện thu bình thường theo Biên lai đã phát hành. Số tiền giảm lãi của tháng 10, 11/2021 sẽ thực hiện khấu trừ vào Biên lai thu lãi tháng 01/2022 và số tiền giảm lãi của tháng 12/2021 sẽ thực hiện khấu trừ vào Biên lai thu lãi tháng 02/2022.  

NHCSXH HUYỆN