66 người đang online
°

Ủy Ban Nhân Dân

100%

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Trọng Hùng

Chủ tịch UBND huyện

2

Trần Ngọc Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Đặng Ngọc Minh Quang

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Lê Quân Sơn

UVTV, Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự huyện

5

Lê Quang Dũng

UVTV, Trưởng công an huyện

6

Trần Minh Hùng

Chánh VP HĐND huyện