5 người đang online
°

Tiềm năng phát triển

100%

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt: 30,1%.

- Tổng GTSX các ngành năm 2010 (theo giá cố định) đạt: 514 tỷ đồng (bằng 3,7 lần so với năm 2005); năm 2011 đạt 1.801,49 tỷ đồng.

- Cơ cấu kinh tế theo hướng: “Công nghiệp, xây dựng - Nông nghiệp - Du lịch - dịch vụ”.

Trong đó:

                        + Công nghiệp – xây dựng:        Chiếm 55,25%.

                        + Nông nghiệp                :         Chiếm 31,35%.

                        + Du lịch - dịch vụ                       :         Chiếm 13,4%.

1.1/- Ngành Nông – lâm nghiệp:

- Tổng đàn gia súc toàn huyện:

            + Lợi Hải: 8.784 con (Trong đó: Trâu, Bò 5.202 con; Dê, Cừu 1.967 con; Heo 1.615 con).

            + Công Hải: 8.280 con (Trong đó: Trâu, Bò 3.048 con; Dê, Cừu 3.302 con; Heo 1.930 con).

            + Bắc Phong: 6.990 con (Trong đó: Trâu, Bò 3.356 con; Dê, Cừu 1.284 con; Heo 2.350 con).        .

            + Bắc Sơn: 4.919 con (Trong đó: Trâu, Bò 2.366 con; Dê, Cừu 2.085 con; Heo 468 con).

            + Phước Kháng: 3.534 con (Trong đó: Trâu, Bò 1.003 con; Dê, Cừu 1.662 con; Heo 869 con).

            + Phước Chiến: 5.047 con (Trong đó: Trâu, Bò 2.249 con; Dê, Cừu 1.670 con; Heo 1.128 con).

- Sản lượng lương thực năm 2009 đạt 30.000 tấn; năm 2010 đạt 26.000 tấn (tăng gấp 3,7 lần so với năm 2005); năm 2011 đạt 30.301 tấn.

- Bình quân lương thực đầu người: 675 kg/năm.

- Gía trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác ước đạt 43,3 triệu đồng.

- Nuôi tôm Hùm lồng tại Bình Tiên sản lượng thu hoạch hàng năm đạt trên 05 tấn.

- Toàn huyện có 04 Hợp tác đang hoạt động.

- Diện tích trồng rừng hàng năm trên 200 ha.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2010 đạt 37,1 %; năm 2011 đạt 38,8%.

1.2/- Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng cộng 35 dự án của các thành phần kinh tế đã, đang và chuẩn bị triển khai thực hiện. Trong đó, có 02 dự án trọng điểm của tỉnh là khu CN Du Long và khu DL Bình Tiên. Hiện nay, có 09 dự án đã đi vào hoạt động; 18 dự án đang triển khai thực hiện; 08 dự án đang chuẩn bị triển khai.

- Tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn: 350 hộ/số vốn đăng ký là 12 tỷ đồng.

1.3/- Thu Ngân sách:

- Thu Ngân sách hàng năm trên địa bàn: Năm sau đều cao hơn năm trước (Năm 2006 thu được 1,26 tỷ đồng; đến năm 2010 thu được 7,485 tỷ đồng; năm 2011 thu được 18,084 tỷ đồng).

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 7,9 triệu đồng, tăng gấp 1,75 lần so với năm 2005.