• 1. Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách huyện Thuận Bắc năm 2020. 2. Thẩm tra quyết toán NSNN huyện Thuận Bắc năm 2019

  • - Kế hoạch số 13/KH/UBND, ngày 13/01/2020 về phát động phong trào th đua cải cách hành chính huyện Thuận Bắc năm 2020. - Báo cáo 388/BC-UBND, ngày 09/12/2020 về công tác CCHC năm 2020 và phương...

  • 1. Quyết định 02 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021. 2.Quyết định 03 về công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2021. 3. Quyết định giao biên chế cơ quan...

1 
17 người đang online
°