NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐẾN NĂM 2030

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 36
100%

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện đến năm 2030.

 

      Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH huyện đến năm 2030. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành trong chỉ đạo và triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả; gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chiến lược của UBND huyện với việc thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, nhiệm vụ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

     Hằng năm, tham mưu Hội đồng nhân dân, UBND các cấp cân đối, ưu tiên, bố trí ngân sách địa phương các cấp ủy thác nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu đạt từ 1,5-2% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của NHCSXH huyện đến năm 2025. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, người lao động của phòng giao dịch và tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác ủy thác, cán bộ Tổ TK&VV và các cán bộ khác tham gia thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

     Nâng cao chất lượng, hiệu lực hệ thống kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tham mưu tăng cường kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, của nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 48-KH/HU ngày 30/72021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận 06-KL/TW và Kế hoạch số 5863/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

     Chủ động phối hợp tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao; Phối hợp với các phong, ban, ngành có liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, đề án đầu tư từ nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương cho các đối tượng đặc thù tại địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp với các phòng, ban, ngành gắn việc triển khai tín dụng chính sách với chủ trương, định hướng của huyện và từng địa phương về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm đầu tư vốn tín dụng chính sách cho các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu hút lao động, tạo việc làm. Lồng ghép có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

     Tham mưu phát huy vai trò, trách nhiệm của BĐD-HĐQT và các thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện trong tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực thi các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước và quản trị NHCSXH hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành từ Phòng giao dịch huyện đến các xã, chủ động cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết và các nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp lửa từ nguồn vốn ủy thác địa phương (07/12/2023 3:11 CH)

TIẾP LỬA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH MIỀN NẮNG GIÓ(28/11/2023 9:06 SA)

Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm việc tại huyện Thuận Bắc(27/11/2023 10:28 SA)

Thuận Bắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân 20 tỷ đồng nguồn vốn giải quyết việc làm (21/11/2023 4:33 CH)

Hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP(10/11/2023 3:11 CH)

35 người đang online
°