Thuận Bắc: Qua một năm đẩy mạnh cải cách hành chính

Đăng ngày 12 - 04 - 2023
Lượt xem: 89
100%

Trong những năm qua, huyện Thuận Bắc đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Trong năm 2022, huyện Thuận Bắc tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế –xã hội.Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân. Do vậy, trong năm 2022, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện, thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính để tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, qua đó, người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch mọi thủ tục được nhanh gọn hơn. Kết quả, trong năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 14.310 hồ sơ (Cấp huyện 1.593 hồ sơ; Cấp xã 12.717 hồ sơ). Kết quả hồ sơ TTHC đã giải quyết. Trong đó: Cấp huyện: Trước hẹn 12 hồ sơ; đúng hẹn 1.434 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn giải quyết) 147 hồ sơ. Cấp xã: Đúng hẹn 12.712 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn giải quyết) 5 hồ sơ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng cộng 382 thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện 274 thủ tục, cấp xã 108 thủ tục. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận 10 Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và đã yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện công khai tại bảng niêm yết bộ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương theo quy định; đồng thời thực hiện tích hợp, bổ sung, sửa đổi các thông tin liên quan đến TTHC trên trang thông tin điện tử huyện. Ngoài việc thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính để tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc huyện thường xuyên rà soát, cập nhật cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của huyện. Qua kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp qua giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Bắc trong năm qua, cho thấy chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã trên địa bàn huyện được người dân, tổ chức đánh giá tương đối cao về các nội dung: tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; sự phục vụ của công chức; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị. Toàn huyện có 06/06 xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa hiện đại của Ủy ban nhân dân huyện đã đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng rõ nét. Thông qua việc thực hiện mô hình một cửa hiện đại, thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn, số lượng công việc được giải quyết nhiều hơn; qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.  Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định; việc công khai được thực hiện dưới hình thức niêm yết công khai tại trụ sở, trên trang tin điện tử của huyện; qua đó giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ tra cứu, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính. 100% cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 06/06 UBND các xã đã được cấp thư điện tử và sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. 100% hồ sơ, văn bản, xử lý, luân chuyển, giao dịch trong nội bộ đơn vị được thực hiện trên môi trường điện tử, tất cả giấy mời họp, tài liệu họp và lịch công tác của UBND huyện đều được gửi qua hệ thống thư điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại hợp lý đảm bảo đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân. Nhờ đó, đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo đồng thuận tốt trong xã hội.

Trong năm 2023, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát việc công khai, niêm yết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời gỡ bỏ, thay thế các thủ tục hành chính đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục áp dụng đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO trong quản lý hành chính. Tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm bớt đầu mối; cải cách chế độ công vụ, bao gồm công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực đối với các đơn vị sự nghiệp theo nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch, lộ trình thu hồi biên chế đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2015-2030 trên địa bàn huyện Thuận Bắc đảm bảo theo chủ trương và mục tiêu đề ra.Đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính không phù hợp.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Với sự vào cuộc của cà hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát cùa người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của cấp chính quyền. Công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thuận Bắc sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản năm 2023(08/12/2023 8:29 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking(21/11/2023 4:31 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cấp ứng dụng nạp tiền phí giao thông trên VBSP SmartBanking(07/11/2023 2:12 CH)

Hội LHPN xã Lợi Hải ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng (03/11/2023 4:54 CH)

Triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH trên địa bàn huyện Thuận Bắc(01/11/2023 9:09 SA)

19 người đang online
°